Informacje prawne

Definicje

Definicje

Klient: każdy profesjonalista lub osoba fizyczna posiadająca zdolność do czynności prawnych zgodnie z art. 1123 i następnymi Kodeksu cywilnego, lub osoba prawna, która odwiedza Stronę będącą przedmiotem niniejszych ogólnych warunków.

Usługi i Świadczenia: https://gorset-sklep.pl/ udostępnia Klientom:

Zawartość: Zespół elementów stanowiących informację znajdującą się na Stronie, w szczególności teksty – obrazy – filmy wideo.

Informacje o klientach: Zwane dalej "Informacja(i)", które odpowiadają wszystkim danym osobowym, które mogą być posiadanymi przez https://gorset-sklep.pl/ dla zarządzania Twoim kontem, zarządzania relacją z klientem oraz w celach analitycznych i statystycznych.

Użytkownik: Internauta łączący się i korzystający ze wspomnianej strony internetowej.

Dane osobowe: "Informacje, które pozwalają, w jakiejkolwiek formie, bezpośrednio lub pośrednio, na identyfikację osób fizycznych, których dotyczą" (art. 4 ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 r.).

Terminy "dane osobowe", "osoba, której dane dotyczą", "podmiot przetwarzający" oraz "dane wrażliwe" mają znaczenie zdefiniowane przez Ogólne Rozporządzenie o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679). Prezentacja strony internetowej

1. Prezentacja strony internetowej

Zgodnie z artykułem 6 ustawy nr 2004-575 z dnia 21 czerwca 2004 roku o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, użytkownikom strony internetowej https://gorset-sklep.pl/ podane są tożsamości różnych stron zaangażowanych w jej realizację i monitoring:

Właściciel: EI gregory signorini Numer VAT: FR94884824004 – 94 rue Canrobert 83200 TOULON

Odpowiedzialny za publikację: gregory signorini – kontakt@gorset-sklep.pl
Odpowiedzialny za publikację jest osoba fizyczna lub prawna.

Webmaster: gregory signorini – kontakt@gorset-sklep.pl

Host: Hostinger – HOSTINGER INTERNATIONAL LTD, 61 Lordou Vironos Street, 6023 Larnaka, Cypr https://www.hostinger.com/contact.

Pełnomocnik do spraw ochrony danych: gregory signorini – kontakt@gorset-sklep.pl
Te informacje o ochronie danych RGPD pochodzą z generatora informacji o ochronie danych RGPD Orson.io

2. Ogólne warunki korzystania z witryny i oferowanych usług

Witryna stanowi utwór chroniony przez przepisy Kodeksu Własności Intelektualnej i międzynarodowe regulacje. Klient nie może w żaden sposób wykorzystywać, przekazywać ani wykorzystywać dla własnych celów żadnych elementów lub prac witryny.

Korzystanie z witryny https://gorset-sklep.pl/ oznacza pełną i bezwarunkową akceptację poniższych ogólnych warunków użytkowania. Warunki użytkowania mogą być w każdej chwili zmieniane lub uzupełniane, dlatego użytkownicy witryny https://gorset-sklep.pl/ są proszeni o regularne ich sprawdzanie.

Strona internetowa jest zwykle dostępna dla użytkowników w każdym czasie. Może jednak zostać przerwana z powodu technicznych prac konserwacyjnych, które zostaną podjęte przez https://gorset-sklep.pl/, starając się wcześniej poinformować użytkowników o datach i godzinach interwencji. Witryna https://gorset-sklep.pl/ jest regularnie aktualizowana przez odpowiedzialnego z https://gorset-sklep.pl/. W taki sam sposób informacje prawne mogą być zmieniane w każdym momencie: mimo to są one wiążące dla użytkownika, który jest zaproszony do ich najczęstszego przeglądania w celu zapoznania się z nimi.

Opis świadczonych usług

3. Opis świadczonych usług

Strona internetowa https://gorset-sklep.pl/ ma na celu dostarczenie informacji na temat wszystkich działań firmy. https://gorset-sklep.pl/ stara się dostarczać na swojej stronie jak najdokładniejsze informacje. Jednakże nie może być odpowiedzialna za pominięcia, nieścisłości i braki w aktualizacji, zarówno te wynikające z jej działania, jak i te spowodowane przez trzecie strony partnerów dostarczających te informacje.

Wszystkie informacje podane na stronie https://gorset-sklep.pl/ mają charakter orientacyjny i mogą podlegać zmianom. Ponadto informacje zawarte na stronie https://gorset-sklep.pl/ nie są wyczerpujące. Są one podane z zastrzeżeniem zmian wprowadzonych od momentu ich publikacji w sieci.

4. Ograniczenia kontraktowe dotyczące danych technicznych

Strona wykorzystuje technologię JavaScript. Strona internetowa nie będzie odpowiedzialna za szkody materialne związane z korzystaniem ze strony. Ponadto użytkownik strony zobowiązuje się do dostępu do strony przy użyciu nowoczesnego sprzętu, niezawirusowanego i z najnowszą generacją przeglądarki aktualizowanej. Strona https://gorset-sklep.pl/ jest hostowana u dostawcy na terytorium Unii Europejskiej zgodnie z przepisami Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679)

Celem jest świadczenie usługi, która zapewnia najlepszy możliwy poziom dostępności. Dostawca hostingowy zapewnia ciągłość swojej usługi 24 godziny na dobę, przez cały rok. Zastrzega sobie jednak możliwość przerwania usługi hostingowej na jak najkrótsze możliwe okresy, zwłaszcza w celu konserwacji, poprawy swojej infrastruktury, awarii infrastruktury lub jeśli Usługi i Świadczenia generują ruch uznany za anormalny.

https://gorset-sklep.pl/ i dostawca hostingu nie będą odpowiedzialni za awarie sieci Internet, linii telefonicznych lub sprzętu komputerowego i telefonicznego, zwłaszcza związane z przeciążeniem sieci uniemożliwiającym dostęp do serwera.

5. Własność intelektualna i podróbki

https://gorset-sklep.pl/ jest właścicielem praw własności intelektualnej i posiada prawa do korzystania ze wszystkich elementów dostępnych na stronie internetowej, w tym tekstów, obrazów, grafik, logotypów, filmów wideo, ikon i dźwięków. Każde powielanie, przedstawianie, modyfikowanie, publikowanie, adaptacja całości lub części elementów strony, niezależnie od środków lub procesu, jest zabronione, chyba że wcześniej uzyskano pisemną zgodę: https://gorset-sklep.pl/.

Każde nieautoryzowane wykorzystanie strony lub jakichkolwiek jej elementów będzie traktowane jako naruszenie prawa i ścigane zgodnie z przepisami art. L.335-2 i następujących Kodeksu Własności Intelektualnej.

Ograniczenia odpowiedzialności i zarządzanie danymi osobowymi

6. Ograniczenia odpowiedzialności

https://gorset-sklep.pl/ działa jako wydawca strony. https://gorset-sklep.pl/ jest odpowiedzialny za jakość i prawdziwość publikowanego Kontentu.

https://gorset-sklep.pl/ nie może być odpowiedzialny za bezpośrednie i pośrednie szkody spowodowane sprzętem użytkownika podczas dostępu do strony internetowej https://gorset-sklep.pl/, wynikające z używania sprzętu nie spełniającego specyfikacji wskazanych w punkcie 4, lub z pojawienia się błędu lub niekompatybilności.

https://gorset-sklep.pl/ nie będzie również odpowiedzialny za pośrednie szkody (takie jak na przykład utrata rynku lub szansa) wynikające z korzystania ze strony https://gorset-sklep.pl/. Interaktywne przestrzenie (możliwość zadawania pytań w przestrzeni kontaktowej) są dostępne dla użytkowników. https://gorset-sklep.pl/ zastrzega sobie prawo do usunięcia, bez wcześniejszego upomnienia, wszelkich treści umieszczonych w tym obszarze, które naruszają obowiązujące prawo we Francji, w szczególności przepisy dotyczące ochrony danych. W takim przypadku https://gorset-sklep.pl/ zastrzega sobie również prawo do pociągnięcia do odpowiedzialności cywilnej i/lub karnej użytkownika, szczególnie w przypadku wiadomości o charakterze rasistowskim, obraźliwym, zniesławiającym lub pornograficznym, bez względu na użyty środek (tekst, fotografia ...).

7. Zarządzanie danymi osobowymi

Klient jest informowany o przepisach dotyczących komunikacji marketingowej, ustawie z dnia 21 czerwca 2014 roku o zaufaniu w gospodarce cyfrowej, Ustawie o Informatyce i Wolnościach z dnia 6 sierpnia 2004 roku oraz Ogólnym Rozporządzeniu o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

7.1 Osoby odpowiedzialne za zbieranie danych osobowych

Za Dane Osobowe zbierane w ramach tworzenia osobistego konta Użytkownika i jego nawigacji na Stronie, odpowiedzialny za przetwarzanie Danych Osobowych jest: gregory signorini. https://gorset-sklep.pl/ jest reprezentowany przez gregory signorini, jego legalnego przedstawiciela.

Jako odpowiedzialny za przetwarzanie danych, które zbiera, https://gorset-sklep.pl/ zobowiązuje się przestrzegać obowiązujących przepisów prawnych. Należy między innymi do Klienta ustalić cele jego przetwarzania danych, dostarczać swoim perspektywom i klientom, od momentu uzyskania ich zgód, pełną informację o przetwarzaniu ich danych osobowych oraz utrzymywać rejestr przetwarzania zgodny z rzeczywistością. Za każdym razem, gdy https://gorset-sklep.pl/ przetwarza Dane Osobowe, https://gorset-sklep.pl/ podejmuje wszelkie rozsądne środki w celu zapewnienia dokładności i trafności Danych Osobowych w odniesieniu do celów, dla których je przetwarza.

Cel zbierania danych i prawa użytkowników

7.2 Cel zbierania danych

https://gorset-sklep.pl/ może przetwarzać wszystkie lub część danych:

 • dla umożliwienia nawigacji po Stronie oraz zarządzania i śledzenia zamówionych przez użytkownika usług i świadczeń: dane dotyczące połączenia i użytkowania Strony, fakturowanie, historia zamówień itp.
 • aby zapobiegać i zwalczać cyberprzestępczość (spam, hacking...): sprzęt komputerowy używany do nawigacji, adres IP, hasło (zaszyfrowane)
 • dla poprawy nawigacji na Stronie: dane dotyczące połączenia i użytkowania
 • dla prowadzenia fakultatywnych badań satysfakcji na https://gorset-sklep.pl/: adres e-mail
 • dla przeprowadzenia kampanii komunikacyjnych (sms, e-mail): numer telefonu, adres e-mail

https://gorset-sklep.pl/ nie sprzedaje Twoich danych osobowych, które są więc wykorzystywane tylko z konieczności lub dla celów statystycznych i analiz.

7.3 Prawo dostępu, sprostowania i sprzeciwu

Zgodnie z obowiązującym prawem europejskim, użytkownicy https://gorset-sklep.pl/ mają następujące prawa:

 • prawo dostępu (art. 15 RODO) i sprostowania (art. 16 RODO), aktualizacji, uzupełnienia danych użytkowników
 • prawo do blokowania lub usuwania danych osobowych użytkowników (art. 17 RODO), kiedy są one nieaktualne, niekompletne, wątpliwe, przeterminowane, lub gdy ich zbieranie, używanie, komunikowanie lub przechowywanie jest zabronione
 • prawo do cofnięcia w każdej chwili zgody (art. 13-2c RODO)
 • prawo do ograniczenia przetwarzania danych użytkowników (art. 18 RODO)
 • prawo sprzeciwu wobec przetwarzania danych użytkowników (art. 21 RODO)
 • prawo do przenoszenia danych, które użytkownicy dostarczyli, kiedy dane te są przetwarzane automatycznie na podstawie ich zgody lub umowy (art. 20 RODO)
 • prawo do określenia losu danych użytkowników po ich śmierci i wyboru, komu https://gorset-sklep.pl/ może przekazać (lub nie) ich dane osobie wcześniej wyznaczonej

Jak tylko https://gorset-sklep.pl/ dowie się o śmierci użytkownika i w braku instrukcji z jego strony, zobowiązuje się do zniszczenia jego danych, chyba że ich przechowywanie okaże się konieczne dla celów dowodowych lub w celu spełnienia obowiązku prawnego.

Jeśli użytkownik chce wiedzieć, jak https://gorset-sklep.pl/ używa jego danych osobowych, poprosić o ich sprostowanie lub sprzeciwiać się ich przetwarzaniu, użytkownik może skontaktować się z https://gorset-sklep.pl/ pisemnie na poniższy adres:

gregory signorini – DPO, gregory signorini
94 rue Canrobert 83200 TOULON.

W takim przypadku użytkownik musi wskazać dane osobowe, które chciałby, aby https://gorset-sklep.pl/ poprawił, zaktualizował lub usunął, identyfikując się precyzyjnie z kopią dokumentu tożsamości (dowód osobisty lub paszport).

Żądania usunięcia danych osobowych będą podlegać obowiązkom, które są nałożone na https://gorset-sklep.pl/ przez prawo, w tym w zakresie przechowywania lub archiwizowania dokumentów. Wreszcie, użytkownicy https://gorset-sklep.pl/ mogą złożyć skargę do organów nadzorczych, a w szczególności do CNIL (https://www.cnil.fr/fr/plaintes).

Nieudostępnianie danych osobowych

7.4 Nieudostępnianie danych osobowych

https://gorset-sklep.pl/ zobowiązuje się do nieprzetwarzania, niehostowania ani nieprzekazywania Informacji zbieranych o swoich Klientach do kraju znajdującego się poza Unią Europejską lub uznawanego za "niewystarczający" przez Komisję Europejską bez wcześniejszego poinformowania klienta. Jednakże https://gorset-sklep.pl/ pozostaje wolny w wyborze swoich technicznych i handlowych podwykonawców pod warunkiem, że zapewniają oni wystarczające gwarancje w zakresie wymagań Ogólnego Rozporządzenia o Ochronie Danych (RODO: nr 2016-679).

https://gorset-sklep.pl/ zobowiązuje się podjąć wszystkie niezbędne środki ostrożności w celu ochrony bezpieczeństwa Informacji, a zwłaszcza, aby nie były one udostępniane osobom nieuprawnionym. Jednakże, jeśli https://gorset-sklep.pl/ zostanie poinformowany o incydencie wpływającym na integralność lub poufność Informacji Klienta, musi w możliwie najkrótszym czasie poinformować Klienta i przekazać mu środki zaradcze podjęte. Ponadto https://gorset-sklep.pl/ nie zbiera żadnych "wrażliwych danych".

Dane Osobowe Użytkownika mogą być przetwarzane przez filie https://gorset-sklep.pl/ oraz podwykonawców (usługodawców), wyłącznie w celu realizacji celów niniejszej polityki.

W ramach swoich odpowiedzialności i dla celów wymienionych powyżej, głównymi osobami, które mogą mieć dostęp do danych Użytkowników https://gorset-sklep.pl/ są przede wszystkim agenci naszej obsługi klienta.

8. Powiadomienie o incydencie

Mimo podjętych wysiłków, żadna metoda przesyłania danych przez Internet ani żadna metoda przechowywania elektronicznego nie jest całkowicie bezpieczna. W związku z tym nie możemy gwarantować absolutnego bezpieczeństwa. Jeśli dowiemy się o naruszeniu bezpieczeństwa, powiadomimy dotkniętych użytkowników, aby mogli podjąć odpowiednie kroki. Nasze procedury powiadamiania o incydencie uwzględniają nasze obowiązki prawne, czy to na poziomie krajowym, czy europejskim. Zobowiązujemy się do pełnego informowania naszych klientów o wszystkich kwestiach związanych z bezpieczeństwem ich konta i dostarczania im wszystkich informacji niezbędnych do spełnienia ich własnych obowiązków regulacyjnych w zakresie raportowania.

Żadne informacje osobiste użytkownika strony https://gorset-sklep.pl/ nie są publikowane bez wiedzy użytkownika, wymieniane, przekazywane, cedowane ani sprzedawane na żadnym nośniku stron trzecim. Jedynie w przypadku wykupienia https://gorset-sklep.pl/ i jego praw możliwe jest przekazanie tych informacji ewentualnemu nabywcy, który będzie również zobowiązany do tej samej obowiązku przechowywania i modyfikacji danych w stosunku do użytkownika strony https://gorset-sklep.pl/.

Bezpieczeństwo

Aby zapewnić bezpieczeństwo i poufność Danych Osobowych i Danych Osobowych dotyczących Zdrowia, https://gorset-sklep.pl/ wykorzystuje sieci chronione przez standardowe urządzenia takie jak firewall, pseudonimizacja, szyfrowanie i hasła.

Podczas przetwarzania Danych Osobowych https://gorset-sklep.pl/ podejmuje wszystkie rozsądne środki mające na celu ochronę ich przed utratą, nieautoryzowanym użyciem, dostępem, ujawnieniem, zmianą lub zniszczeniem.

Hiperłącza, "cookies" i internetowe tagi ("tags")

9. Hiperłącza, "cookies" i internetowe tagi ("tags")

Strona https://gorset-sklep.pl/ zawiera szereg hiperłączy do innych stron, utworzonych za zgodą https://gorset-sklep.pl/. Jednakże, https://gorset-sklep.pl/ nie ma możliwości sprawdzenia treści odwiedzanych stron i w związku z tym nie ponosi odpowiedzialności za ich treści.

O ile nie zdecydujesz się wyłączyć plików cookie, zgadzasz się, aby strona mogła je używać. Możesz w dowolnym momencie wyłączyć te pliki cookie, korzystając z możliwości wyłączenia, które są ci oferowane i które są tutaj przypomniane, co może zmniejszyć lub uniemożliwić dostęp do wszystkich lub części usług oferowanych przez stronę.

9.1. "COOKIES"

"Cookie" to mały plik informacyjny wysyłany na przeglądarkę użytkownika i zapisywany w jego urządzeniu końcowym (np. komputer, smartfon), (dalej "Cookies"). Plik ten zawiera informacje takie jak nazwa domeny użytkownika, dostawca usług internetowych użytkownika, system operacyjny użytkownika, a także datę i czas dostępu. Cookies w żaden sposób nie mogą uszkodzić urządzenia użytkownika.

https://gorset-sklep.pl/ może przetwarzać informacje o użytkowniku dotyczące jego wizyty na stronie, takie jak przeglądane strony, przeprowadzone wyszukiwania. Te informacje pozwalają https://gorset-sklep.pl/ poprawić zawartość strony i nawigację użytkownika.

Cookies ułatwiające nawigację i/lub dostarczanie usług oferowanych przez stronę, użytkownik może skonfigurować swoją przeglądarkę w taki sposób, aby mógł decydować, czy chce je akceptować, tak aby pliki cookie były zapisywane w urządzeniu końcowym, czy też, że będą odrzucane, albo systematycznie, albo według ich nadawcy. Użytkownik może również skonfigurować swoje oprogramowanie przeglądarki w taki sposób, aby przyjęcie lub odrzucenie Cookies było proponowane od czasu do czasu, zanim cookie zostanie zapisane w jego urządzeniu. https://gorset-sklep.pl/ informuje użytkownika, że w tym przypadku niektóre funkcje jego oprogramowania przeglądarki mogą nie być dostępne.

Jeśli użytkownik odmówi zapisania Cookies w jego urządzeniu lub przeglądarce, lub jeśli użytkownik usunie te, które są zapisane, użytkownik jest informowany, że jego nawigacja i doświadczenie na stronie może być ograniczone. Może się to również zdarzyć, gdy https://gorset-sklep.pl/ lub jeden z jego usługodawców nie jest w stanie rozpoznać, ze względów technicznych, typu przeglądarki używanej przez urządzenie, ustawień językowych i wyświetlania lub kraju, z którego urządzenie wydaje się być połączone z Internetem.

W takim przypadku https://gorset-sklep.pl/ odrzuca wszelką odpowiedzialność za skutki związane z pogorszonym funkcjonowaniem strony i ewentualnych usług oferowanych przez https://gorset-sklep.pl/, wynikające (i) z odmowy Cookies przez użytkownika (ii) z niemożności dla https://gorset-sklep.pl/ do zapisywania lub konsultacji Cookies niezbędnych do ich funkcjonowania z powodu wyboru użytkownika. Dla zarządzania Cookies i wyborów użytkownika konfiguracja każdej przeglądarki jest różna. Opisana jest w menu pomocy przeglądarki, które pozwala wiedzieć, w jaki sposób użytkownik może zmienić swoje życzenia w zakresie Cookies.

W każdej chwili użytkownik może wybrać, by wyrazić i zmienić swoje życzenia dotyczące Cookies. https://gorset-sklep.pl/ może również korzystać z usług zewnętrznych dostawców, aby pomóc w zbieraniu i przetwarzaniu informacji opisanych w tej sekcji.

Wreszcie, klikając na ikony dedykowane sieciom społecznościowym Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus umieszczone na Stronie https://gorset-sklep.pl/ lub w jej aplikacji mobilnej i jeśli użytkownik zaakceptował depozyt cookies kontynuując nawigację na Stronie Internetowej lub aplikacji mobilnej https://gorset-sklep.pl/, Twitter, Facebook, Linkedin i Google Plus mogą również zapisywać cookies na urządzeniach (komputer, tablet, telefon komórkowy).

Te typy cookies są zapisywane na urządzeniach tylko w przypadku, gdy użytkownik wyrazi na to zgodę, kontynuując nawigację na Stronie Internetowej lub aplikacji mobilnej https://gorset-sklep.pl/. W każdej chwili użytkownik może jednak wycofać swoją zgodę na depozyt tego typu cookies przez https://gorset-sklep.pl/.

Internetowe tagi ("tags") i Prawo stosowane

9.2. BALISES (“TAGI”) INTERNETOWE

https://gorset-sklep.pl/ może okazjonalnie używać internetowych tagów (również znanych jako „tagi”, balisy akcji, jednopikselowe GIFy, przezroczyste GIFy, niewidzialne GIFy i jedno do jednego GIFy) i wdrażać je za pośrednictwem partnera specjalizującego się w analizach webowych, który może znajdować się (i zatem przechowywać odpowiadające im informacje, w tym adres IP Użytkownika) w kraju zagranicznym.

Te tagi są umieszczane zarówno w reklamach online, które pozwalają internautom na dostęp do Strony, jak i na różnych stronach tej Strony.

Ta technologia pozwala https://gorset-sklep.pl/ ocenić odpowiedzi odwiedzających wobec Strony oraz efektywność swoich działań (na przykład liczba razy, kiedy strona jest otwierana i informacje są przeglądane), a także użytkowanie tej Strony przez Użytkownika.

Zewnętrzny dostawca może ewentualnie zbierać informacje o odwiedzających Stronę i inne strony internetowe dzięki tym tagom, tworzyć raporty dotyczące aktywności Strony dla https://gorset-sklep.pl/, oraz świadczyć inne usługi związane z użytkowaniem tej Strony i internetu.

10. Prawo stosowane i wyznaczenie jurysdykcji

Każdy spór związany z użytkowaniem strony https://gorset-sklep.pl/ podlega prawu francuskiemu. Z wyłączeniem przypadków, gdy prawo tego nie dopuszcza, wyłączną jurysdykcją są kompetentne sądy w TOULON.