Warunki sprzedaży

Niniejsze warunki sprzedaży są zawierane z jednej strony przez spółkę gregory signori o kapitale zakładowym 0 €, z siedzibą: 94, rue canrobert 83200 TOULON, zarejestrowaną w Registre du Commerce et des Sociétés de Toulon pod numerem Toulon A 884 824 004, zwaną dalej „gregory signorini” i zarządzającą stroną internetową https://gorset-sklep.pl/, a z drugiej strony przez każdą osobę fizyczną lub prawną, która chce dokonać zakupu za pośrednictwem strony internetowej https://gorset-sklep.pl/, zwaną dalej „kupującym”.

Artykuł 1. Cel

Niniejsze warunki sprzedaży mają na celu określenie stosunków umownych między gregory signorini a kupującym oraz warunków mających zastosowanie do każdego zakupu dokonanego za pośrednictwem strony internetowej https://gorset-sklep.pl/. Nabycie produktu za pośrednictwem tej witryny oznacza bezwarunkową akceptację przez kupującego niniejszych warunków sprzedaży, które kupujący potwierdza, że przeczytał przed złożeniem zamówienia. Przed dokonaniem jakiejkolwiek transakcji nabywca oświadcza z jednej strony, że zakup produktów na stronie internetowej https://gorset-sklep.pl/ nie jest bezpośrednio związany z jego działalnością zawodową i jest ograniczony do użytku ściśle osobistego, a z drugiej strony, że posiada pełną zdolność do czynności prawnych, umożliwiającą mu zobowiązanie się do przestrzegania niniejszych ogólnych warunków sprzedaży. Firma gregory signorini zastrzega sobie prawo do zmiany niniejszych warunków sprzedaży w dowolnym momencie, w celu zapewnienia zgodności z nowymi przepisami lub w celu usprawnienia korzystania z jej witryny. W związku z tym obowiązującymi warunkami będą warunki obowiązujące w dniu złożenia zamówienia przez kupującego.

Artykuł 2. Produkty

Oferowane produkty to te, które pojawiają się na stronie https://gorset-sklep.pl/ firmy gregory signorini, w ramach dostępnych zapasów. Firma gregory signorini zastrzega sobie prawo do zmiany asortymentu produktów w dowolnym momencie. Każdy produkt jest prezentowany na stronie internetowej w formie opisu jego głównych cech technicznych (pojemność, zastosowanie, skład itp.). Zdjęcia są jak najbardziej dokładne, ale nie są wiążące dla Sprzedającego. Sprzedaż produktów prezentowanych na stronie internetowej https://gorset-sklep.pl/ przeznaczona jest dla wszystkich nabywców zamieszkałych w krajach, które w pełni zezwalają na wwóz tych produktów na swoje terytorium. 

Artykuł 3. Ceny

Ceny widniejące na kartach produktów w katalogu internetowym są cenami w złotych polskich (PLN) zawierającymi wszystkie podatki (TTC) z uwzględnieniem podatku VAT obowiązującego w dniu złożenia zamówienia. Każda zmiana stawki VAT może znaleźć odzwierciedlenie w cenie produktów. Firma gregory signorini zastrzega sobie prawo do zmiany cen w dowolnym momencie, przy czym przyjmuje się, że cena widniejąca w katalogu w dniu złożenia zamówienia będzie jedyną obowiązującą nabywcę. Podane ceny nie obejmują kosztów dostawy, które są fakturowane dodatkowo do ceny zakupionych produktów zgodnie z całkowitą kwotą zamówienia. We Francji kontynentalnej, w przypadku każdego zamówienia o wartości równej lub wyższej niż 0 euro z podatkiem, koszty dostawy są bezpłatne; w przypadku każdego zamówienia o wartości niższej niż 0 euro z podatkiem, kupujący zostanie obciążony stałym kosztem dostawy w wysokości 0 euro z podatkiem.  

Artykuł 4. Warunki składania zamówień i płatności

Aby złożyć zamówienie na stronie https://gorset-sklep.pl/, kupujący nie musi tworzyć osobistego konta. Wszystko, co musi zrobić kupujący, to wybrać przedmiot(y), umieścić je w koszyku, który może w każdej chwili zmodyfikować lub usunąć, i przejść do strony „zatwierdzania zamówienia”. Następnie kupujący wprowadza swoje dane: nazwisko, imię, adres pocztowy, adres e-mail i numer telefonu. Następnie kupujący ma możliwość dokonania płatności kartą kredytową lub za pośrednictwem serwisu PayPal. Strona https://gorset-sklep.pl/ nie akceptuje czeków ani przelewów bankowych.
– Bezpieczna płatność przez Paypal lub kartą kredytową (za pośrednictwem systemu PAYPAL): kupujący wybiera produkty, które chce zamówić w „koszyku”, modyfikuje je w razie potrzeby (ilości, referencje itp.), sprawdza adres dostawy lub wprowadza nowy. Koszty wysyłki są następnie obliczane i przekazywane kupującemu wraz z nazwą przewoźnika. Kupujący wybiera następnie wybraną przez siebie metodę płatności: „Płatność przez Paypal”. Następnym krokiem jest sprawdzenie wszystkich informacji, przeczytanie i zaakceptowanie ogólnych warunków sprzedaży poprzez zaznaczenie odpowiedniego pola, a następnie potwierdzenie zamówienia poprzez kliknięcie przycisku „Potwierdź moje zamówienie”. Na koniec kupujący zostaje przekierowany do bezpiecznego interfejsu PAYPAL, aby wprowadzić dane swojego konta Paypal lub dane osobistej karty kredytowej z zachowaniem pełnego bezpieczeństwa. Jeśli płatność zostanie zaakceptowana, zamówienie zostanie zarejestrowane, a umowa ostatecznie zawarta. Płatność za pomocą konta Paypal lub karty kredytowej jest nieodwołalna. W przypadku nieuczciwego użycia karty kupujący może zażądać anulowania płatności kartą, a wpłacone kwoty zostaną następnie zwrócone lub zwrócone. Posiadacz karty bankowej nie ponosi odpowiedzialności, jeśli udowodniono, że sporna płatność została dokonana w sposób oszukańczy na odległość, bez fizycznego użycia karty. Aby uzyskać zwrot pieniędzy za oszukańcze obciążenie i wszelkie opłaty bankowe, które mogły zostać poniesione, posiadacz karty musi zakwestionować obciążenie na piśmie w swoim banku w ciągu 70 dni od transakcji lub 120 dni, jeśli przewiduje to umowa między posiadaczem karty a bankiem. Obciążone kwoty zostaną zwrócone przez bank w ciągu jednego miesiąca od otrzymania pisemnego sprzeciwu posiadacza karty. Posiadacz karty nie zostanie obciążony żadnymi opłatami z tytułu zwrotu kwot.
Potwierdzenie zamówienia oznacza akceptację niniejszych warunków sprzedaży, potwierdzenie ich pełnej znajomości oraz zrzeczenie się prawa do powoływania się na własne warunki zakupu. Wszystkie dostarczone dane i zarejestrowane potwierdzenie będą uważane za dowód transakcji. Jeśli kupujący posiada adres e-mail i podał go w formularzu zamówienia, gregory signorini wyśle wiadomość e-mail potwierdzającą, że zamówienie zostało zarejestrowane.

Jeśli nabywca chce skontaktować się z firmą Gregory Signorini, może to zrobić pocztą na następujący adres e-mail: kontakt@gorset-sklep.pl.
Artykuł 5. Zastrzeżenie własności
Firma gregory signorini zachowuje pełną własność sprzedanych produktów do momentu całkowitej zapłaty ceny, w tym kosztów i podatków.

Artykuł 6. Odstąpienie od umowy

Zgodnie z artykułem L121-20 Kodeksu Konsumenckiego, kupujący ma okres 30 dni roboczych od dostarczenia zamówienia na skorzystanie z prawa do odstąpienia od umowy, a tym samym zwrotu produktu do sprzedawcy w celu wymiany lub zwrotu pieniędzy bez ponoszenia kary, z wyjątkiem kosztów zwrotu.

Artykuł 7. Dostawa

Dostawy są realizowane na adres wskazany w formularzu zamówienia, który może znajdować się wyłącznie na uzgodnionym obszarze geograficznym. Zamówienia są składane przez różnych niezależnych przewoźników wybranych w zależności od pory dnia w celu optymalizacji procesu dostawy dla klienta. Usługa dostawy obejmuje śledzenie przesyłki i dostawę bez podpisu. Czas dostawy jest podawany jedynie orientacyjnie; jeśli wynosi on od 5 do 15 dni od złożenia zamówienia, umowa sprzedaży może zostać anulowana, a kupujący może otrzymać zwrot kosztów. Firma gregory signorini będzie w stanie podać kupującemu pocztą elektroniczną numer śledzenia jego paczki. Kupującemu przesyłkę dostarcza do domu listonosz. W przypadku nieobecności nabywcy, otrzyma on awizo tranzytowe swojego faktora, które umożliwi mu odebranie zamówionych produktów w najbliższym urzędzie pocztowym, w czasie wskazanym przez usługi pocztowe. Ryzyko związane z transportem ponosi kupujący od momentu opuszczenia przez produkty siedziby firmy gregory signorini. Kupujący jest zobowiązany do sprawdzenia w obecności pracownika Urzędu Pocztowego lub doręczyciela stanu opakowania towaru i jego zawartości w momencie dostawy. W przypadku uszkodzenia podczas transportu, wszelkie protesty należy składać do przewoźnika w ciągu trzech dni od dostawy.

Artykuł 8. Gwarancja

Wszystkie produkty dostarczane przez firmę Gregory Signorini są objęte gwarancją prawną przewidzianą w artykułach 1641 i następnych francuskiego kodeksu cywilnego. W przypadku niezgodności sprzedanego produktu, może on zostać zwrócony do firmy gregory signorini, która przyjmie go z powrotem, wymieni lub zwróci pieniądze. Wszelkie roszczenia, wnioski o wymianę lub zwrot pieniędzy należy składać pocztą na następujący adres: kontakt@gorset-sklep.pl w ciągu trzydziestu dni od daty dostawy.

 Artykuł 9. Odpowiedzialność

Firma gregory signorini, w procesie sprzedaży na odległość, jest zobowiązana jedynie do środków. Nie może być pociągnięta do odpowiedzialności za jakiekolwiek szkody wynikające z korzystania z sieci internetowej, takie jak utrata danych, włamanie, wirus, przerwa w świadczeniu usług lub inne niezamierzone problemy.

Artykuł 10. Prawa własności intelektualnej

Wszystkie elementy strony internetowej https://gorset-sklep.pl/ są i pozostają wyłączną własnością intelektualną firmy Gregory Signorini. Nikt nie jest upoważniony do powielania, wykorzystywania lub używania w jakimkolwiek celu, nawet częściowo, elementów strony w formie zdjęć, logo, wizualizacji lub tekstu.

Artykuł 11. Dane osobowe

Firma gregory signorini zobowiązuje się do zachowania poufności informacji dostarczonych przez nabywcę, które mogą być wymagane do przekazania w celu korzystania z niektórych usług. Wszystkie informacje dotyczące nabywcy podlegają przepisom ustawy nr 78-17 z dnia 6 stycznia 1978 roku. W związku z tym użytkownicy Internetu mają prawo dostępu, modyfikowania i usuwania dotyczących ich informacji. Mogą o to poprosić w dowolnym momencie, wysyłając pocztę na następujący adres: gregory signorini.

Artykuł 12. Rozstrzyganie sporów

Niniejsze warunki sprzedaży na odległość podlegają prawu francuskiemu. W przypadku wszelkich sporów lub postępowań sądowych właściwym sądem będzie sąd w Tulonie.